Чунджа +26 C°
Размер шрифта: больше или меньше

ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району"

Сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу

Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің қай-қайсысын да қатты алаңдататыны анық.Сыбайлас жемқорлық бұл мемлекеттiк мiндеттердi атқаратын адамдардың, сондай-ақ соларға теңестiрiлген адамдардың лауазымдық өкiлеттiгiн және соған байланысты мүмкiндiктерiн пайдалана отырып не мүлiктiк пайда алу үшiн олардың өз өкiлеттiктерiн өзгеше пайдалануы, жеке өзi немесе делдалдар арқылы заңда көзделмеген мүлiктiк игiлiктер мен артықшылықтар алуы, сол сияқты бұл адамдарға жеке және заңды тұлғалардың аталған игiлiктер мен артықшылықтарды құқыққа қарсы беруi арқылы оларды сатып алу. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлық көрiнiстерiнен туындайтын қауiп-қатерден Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың алдын алу, анықтау, олардың жолын кесу ж...
Подробнее Просмотры: 12 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 16.09.2019

Сыбайлас жемқорлықпен қарсы күресу- бүгінгі күн талабы

Кез келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті сұ­рақ­тардың бірі болып табылады. Сыбайлас жемқорлық мемлекетті ішінен жоюдың бастамасы мен жетістіктерді жоққа шыға­ратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер әке­ле­тіндігі күмәнсіз. Сондықтан да Қа­зақстан Рес­публикасының мемлекеттік сая­са­тының негізгі басымдылықтарының бі­рі болып осы зұлымдықпен күресу болып та­былады.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу дегеніміз - бұл мемлекетте тұрақтылықты қамтамасыз етудің қажетті шарты деп айтқан екен кезінде Арестотель ғұлама. «Кез келген мемлекеттік құрылыстағы басты нәрсе - бұл заңдар өзге де күн тәртібінің жәрдемімен істі лауазым иелері баю жолына түсіп кетпейтіндей етіп ұйымдастыру. Жалпы жұртқа ортақ пайда келуін ойластыратын мемлекеттік құрылыстар ғана әділ, дұрыс болмақ», - деген екен ежелгі ойшыл ғалым.Сыбайлас жемқорлықпен күресу елі­міздің бүгінгі күнгі күрделі мәселелерінің бірі болып отыр. Үлк...
Подробнее Просмотры: 6 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 16.09.2019

Налоговая амнистия для физлиц: куда обращаться?

Писать специальные заявления, приноситькакие-либодокументы ворган государственных доходов ненужно. —Сумму основной налоговой задолженности физические лица могут узнать наИнтернет-ресурсеКомитета государственных доходов. Писать специальные заявления, приноситькакие-либодокументы ворган государственных доходов ненужно. Главное— уплатить сумму основного долга посвоим обязательствам запрошлые года. Органы госдоходовмониторят состояние лицевых счетов иприуплате основного долга выносят соответствующие решения осписании. ВКазахстане с16июля 2019 года вступил всилу закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии, подписанный главой государства 4июля. Воспользоваться данной кампанией посписанию начисленных пеней может любой казахстанец доконца текущего года. УГД по Уйгурскому району
Подробнее Просмотры: 4 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 16.09.2019

Нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин

1. Неприменение контрольно-кассовой машины при осуществлении на территории Республики Казахстан денежных расчетов, производимых при торговых операциях, выполнении работ, оказании услуг посредством наличных денег, а также применение контрольно-кассовой машины, являющейся неисправной или не состоящей на учете в органе государственных доходов по месту использования, - влекут предупреждение. 2. Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, субъектов малого предпринимательства в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей. 3. Невыдача чека контрольно-кассовой машины или товарного чека либо выдача чека контрольно-кассовой машины или товарного чека на сумму больше или меньше...
Подробнее Просмотры: 7 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 16.09.2019

Неправомерное осуществление деятельности при применении специального налогового режима

Применение специального налогового режима с нарушением условий, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан для этого режима, -влечет предупреждение.Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.Нарушение индивидуальным предпринимателем срока подачи расчета стоимости патента либо налогового заявления о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности -влечет предупреждение. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей. УГД по Уйгурскому району
Подробнее Просмотры: 3 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 16.09.2019

Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов

Неудержание или неполное удержание налоговым агентом сумм налогов, подлежащих удержанию и (или) перечислению в бюджет, в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан, - влечет штраф на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти процентов от неудержанной суммы налогов и других обязательных платежей. Неперечисление или неполное перечисление налоговым агентом удержанных сумм налогов, подлежащих перечислению в бюджет, в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан, - влечет штраф на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере десяти, на субъек...
Подробнее Просмотры: 4 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 16.09.2019

Налоговая амнистия для физлиц: куда обращаться

Писать специальные заявления, приноситькакие-либодокументы ворган государственных доходов ненужно. —Сумму основной налоговой задолженности физические лица могут узнать наИнтернет-ресурсеКомитета государственных доходов. Писать специальные заявления, приноситькакие-либодокументы ворган государственных доходов ненужно. Главное— уплатить сумму основного долга посвоим обязательствам запрошлые года. Органы госдоходовмониторят состояние лицевых счетов иприуплате основного долга выносят соответствующие решения осписании. ВКазахстане с16июля 2019 года вступил всилу закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии, подписанный главой государства 4июля. Воспользоваться данной кампанией посписанию начисленных пеней может любой казахстанец доконца текущего года.
Подробнее Просмотры: 7 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 13.09.2019

О всеобщем декларирований граждан

Управление государственных доходов по Уйгурскому району сообщает следующее, что с 1 января 2020 года предусмотрено декларирование доходов и имущества гражданами Республики Казахстан и лицами, имеющими вид на жительство: В этой связи, в законодательство внесены поправки улучшающие положение декларантов, оптимизирована форма Декларации об активах и обязательствах физического лица (далее – декларация формы 250.00), предоставлена возможность по отнесению на вычеты расходов населения на оплату обучения, медицинских услуг, включая детей, оплату вознаграждения по банковским займам, увеличены пределы указания наличных денег, а также дебиторской и кредиторской задолженностей и стоимости прочих активов. На Портале «Электронного правительства» egov.kz разработан функционал по автоматическому заполнению сведений об имуществе физического лица в налоговой декларации. Кроме того, проводятся мероприятия по реализации мобильного клиентского приложение «Всеобщее деклар...
Подробнее Просмотры: 5 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 11.09.2019

Жеке тұлғалар ұшін салықтық рақымшылық жасау.

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексін қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Заңының 57-3-бабын жүзеге асыру мақсатында 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша салық төлеушінің жеке шотында есептелінген өсімпұл сомаларын есептен шығару және 2018 жылғы мүлік салығы мен жер салығын төлеу бойынша міндеттерді қоспағанда, төленген күніне дейінгі, оны төлеу күнін қоса алғанда 2019 жылғы 1 қаңтарға дейінгі салық кезенінде салық міндеттері бойынша туындаған бересі сомасына есептелген өсімпұл сомаларын, сондай-ақ 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша он бес жылдан астам дербес шотта есептелінген бересі сомаларын және оны есептен шығару күніне дейінгі, көрсетілген бересі сомасына есептелген өсімпұл сомаларын есептен шығару қағидалары Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 29 шілдедегі № 797 бұйрығымен бекітілген. Қағидалар нормативтік құқықтық актілерінің Этало...
Подробнее Просмотры: 9 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 10.09.2019

С 1 января 2019 года вступил в силу Закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса

Нормы налоговой амнистии, проводимой в 2019 году, установлены Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан и противодействия теневой экономике», подписанным Главой государства 28 декабря 2018 года № 210-VІ, который вносит дополнения в ЗРК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Таким образом, закон введен в действие с 1 января 2019 года и предусматривает списание малому и среднему бизнесу пени и штрафов при условии погашения до 31 декабря 2019 года основного долга, имеющегося на 1 октября 2018 года. Под амнистию не подпадают крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, недропользователи(за исключением недропользователей, являющихся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод, лечебных грязей),...
Подробнее Просмотры: 7 Категория: ГУ "Управление государственных доходов по Уйгурскому району" Дата: 10.09.2019

Создано на платформе Alison CMS © 2011-2019. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.
Дизайн и разработка сайта от компании Licon.